ویډیو

ډیسټل هرموس میډیکل لاک کولو پلیټ

ملټي اکسیل ډیسټریل لیټریټ ټیبیا

د کلاوکل هک لاک کولو پلیټ

د Humeral Y شکل

د کلاشینک جوړجاړی بیا رغونه

ډیسټل لیټرل هومرس

د پسرلي ټیبیا پلوټو کثیر محور

د ډیسټال میډیال ټیبیا

ډیسټل لیټرل ټیبیا ایل

ډیسټل فایبلر انټریر لیترال

ډیسټل فایبلر انټریر لیترال

ډیسټل فایبلر انټریر لیترال

الینا اولیکرون

ډیسټل ولر رادیوس اوبلایک سر

ډیسټل ولر رادیوس اوبلایک کوچني لوی

فایبلر پوسټریر لیټریل

فایبلر لیټریل ډیسټال

ملټي اکسل ډیسټال فیمور

د Femur Neck i typ

ملټي اکسیل میډیال ټیبیا پلاټ

پسرلی ټیبیا پلوټیو

ملټي محور هومرس غاړه

د کلاویل بیا رغونه 7 سوري

د ترقۍ بیارغونه